Informacja dotycząca zamówienia

Informacja:
Zamawiający, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamia o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy: DAM-ROOF, Damian Chołuj ul. Cukrowa 5/14, Wrocław z przedmiotowego postępowania oraz uznaniu jego oferty za odrzuconą. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.