Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami klas I, II, III w roku szkolnym 2023/2024

Termin Temat
14.09.2023r Spotkanie klasowe organizacyjne z wychowawcą.

Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WZO (w tym warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych), PZO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie wyników diagnoz z poprzedniego roku szkolnego i wyników diagnoz na wejściu w klasach I, terminarzem zebrań rodziców, kalendarzem roku szkolnego.

16.11.2023 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
07.12.2023 Spotkanie klasowe z wychowawcą. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen za I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Konsultacje z nauczycielami.
21.03.2024r. Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
23.05.2024r.

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania na koniec roku szkolnego. Podsumowanie pracy wychowawczej za rok szkolny 2023/2024.
Konsultacje indywidualne nauczycieli  wg. harmonogramu.

Terminarz zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Termin Temat
14.09.2023r Wybór prezydium rady rodziców
26.09.2023r Przyjęcie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego, preliminarz wydatków i dochodów Rady Rodziców
07.12.2023r  Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
23.05.2024r Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok szkolny 2023/2024.

Wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2023/2024.

 

 Terminarz spotkań z rodzicami klas IV w roku szkolnym 2023/2024

Termin Temat
14.09.2023r. Spotkanie klasowe organizacyjne z wychowawcą.

Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WZO (w tym warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych), PZO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie wyników diagnoz z poprzedniego roku szkolnego i wyników diagnoz na wejściu w klasach I, terminarzem zebrań rodziców, kalendarzem roku szkolnego.. Zapoznanie rodziców z procedurami maturalnymi, warunkami i formami dostosowań.

16.11.2023r. Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
07.12.2023r. Spotkanie klasowe z wychowawcą Przedstawienie prognozy egzaminu maturalnego oraz informacja o wynikach egzaminu próbnego . Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen za I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.
21.03.2024r. Spotkanie klasowe poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania, prognoza egzaminu maturalnego oraz wyniki egzaminu próbnego. Podsumowanie pracy wychowawczej za rok szkolny 2023/2024.

Egzamin maturalny –  przypomnienie procedur.

Konsultacje indywidualne nauczycieli wg. harmonogramu

Terminarz zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Termin Temat
14.09.2023r Wybór prezydium rady rodziców
26.09.2023r Przyjęcie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego, preliminarz wydatków i dochodów Rady Rodziców
07.12.2023r  Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
23.05.2024r Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok szkolny 2023/2024.

Wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2023/2024.