Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami klas I, II, III w roku szkolnym 2022/2023

Termin Temat
15.09.2022r Spotkanie klasowe organizacyjne z wychowawcą.

Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WZO (w tym warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych), PZO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie wyników diagnoz z poprzedniego roku szkolnego i wyników diagnoz na wejściu w klasach I, terminarzem zebrań rodziców, kalendarzem roku szkolnego.

17.11.2022 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
15.12.2022 Spotkanie klasowe z wychowawcą. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen za I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Konsultacje z nauczycielami.
19.01.2023r. Podsumowanie wyników za I semestr.
30.03.2023r. Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
25.05.2023r.

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania na koniec roku szkolnego. Podsumowanie pracy wychowawczej za rok szkolny 2022/2023.
Konsultacje indywidualne nauczycieli  wg. harmonogramu.

Terminarz spotkań z rodzicami klas IV w roku szkolnym 2022/2023

Termin Temat
15.09.2022r. Spotkanie klasowe organizacyjne z wychowawcą.

Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WZO (w tym warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych), PZO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie wyników diagnoz z poprzedniego roku szkolnego i wyników diagnoz na wejściu w klasach I, terminarzem zebrań rodziców, kalendarzem roku szkolnego.. Zapoznanie rodziców z procedurami maturalnymi, warunkami i formami dostosowań.

17.11.2022r. Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
15.12.2022r. Spotkanie klasowe z wychowawcą Przedstawienie prognozy egzaminu maturalnego oraz informacja o wynikach egzaminu próbnego . Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen za I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.
19.01.2023r. Podsumowanie wyników za I semestr.
30.03.2023r. Spotkanie klasowe poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania, prognoza egzaminu maturalnego oraz wyniki egzaminu próbnego. Podsumowanie pracy wychowawczej za rok szkolny 2022/2023.

Egzamin maturalny –  przypomnienie procedur.

Konsultacje indywidualne nauczycieli wg. Harmonogramu – tzw. GODZINY DOSTĘPNOŚCI

 

 Terminarz zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Termin Temat
15.09.2022r Wybór prezydium rady rodziców
20.09.2022r Przyjęcie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego, preliminarz wydatków i dochodów Rady Rodziców
15.12.2022r  Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
26.06.2023r Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023.

Wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2023/2024.