Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami klas I i II w roku szkolnym 2018/2019

Termin Temat
13.09.2018 Spotkanie klasowe organizacyjne z wychowawcą.

Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO(w tym o ocenie wyższej niż przewidywana), PSO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie wyników diagnoz z poprzedniego roku szkolnego i wyników diagnoz na wejściu w klasach I, terminarzem zebrań rodziców, kalendarzem roku szkolnego. W klasach I poinformować o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym od klasy II

15.11.2018 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami.
13.12.2018 Spotkanie klasowe z wychowawcą. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Konssultacje z nauczycielami.
28.03.2019 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami.
23.05.2019 Spotkanie klasowe z wychowawcą. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania na koniec roku szkolnego. Podsumowanie pracy wychowawczej za rok szkolny 2018/2019.
Konsultacje indywidualne nauczycieli  wg. harmonogramu.

 

Terminarz spotkań z rodzicami uczniów klas III w roku szkolnym 2018/2019

Termin Temat
13.09.2018 Spotkanie klasowe z wychowawcą. Wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, PSO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie diagnoz z poprzedniego roku szkolnego. Zapoznanie rodziców z procedurami maturalnymi, warunkami i formami dostosowań.
15.11.2018 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
13.12.2018 Spotkanie klasowe z wychowawcą Przedstawienie prognozy egzaminu maturalnego oraz informacja o wynikach egzaminu próbnego I. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.
28.03.2019 Spotkanie klasowe poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania, prognoza egzaminu maturalnego oraz wyniki egzaminu próbnego III. Podsumowanie pracy wychowawczej za rok szkolny 2018/2019.Egzamin maturalny  przypomnienie procedur.
Konsultacje indywidualne nauczycieli wg. harmonogramu

 

Terminarz zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Termin Temat
13.09.2018 Wybór prezydium rady rodziców,
24.09.2018 Przyjęcie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego, preliminarz wydatków i dochodów Rady Rodziców
13.12.2018  Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
24.06.2019 Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019.

Wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2019/2020.

 

Pedagogizacja Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Termin Temat
13.09.2018 Procedury maturalne – rodzice uczniów klas III.
Do ustalenia Szkolenie po rozpoznaniu potrzeb rodziców