Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami klas I, II, III ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Termin Temat
02.09.2021r Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji szczepień uczniów
16.09.2021r Spotkanie klasowe organizacyjne z wychowawcą.

Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WZO (w tym warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych), PZO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie wyników diagnoz z poprzedniego roku szkolnego i wyników diagnoz na wejściu w klasach I, terminarzem zebrań rodziców, kalendarzem roku szkolnego.

18.11.2021 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
16.12.2021 Spotkanie klasowe z wychowawcą. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen za I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Konsultacje z nauczycielami.
20.01.2022r. Podsumowanie wyników za I semestr. Konsultacje z nauczycielami.
31.03.2022r. Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
26.05.2022 Spotkanie klasowe z wychowawcą. Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania na koniec roku szkolnego. Podsumowanie pracy wychowawczej za rok szkolny 2021/2022.

Konsultacje indywidualne nauczycieli  wg. harmonogramu.

Terminarz spotkań z rodzicami klas III ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2021/2022

Termin Temat
02.09.2021r Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji szczepień uczniów
16.09.2021r. Spotkanie klasowe organizacyjne z wychowawcą.

Wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WZO (w tym warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych), PZO, planem pracy wychowawcy, przedstawienie wyników diagnoz z poprzedniego roku szkolnego i wyników diagnoz na wejściu w klasach I, terminarzem zebrań rodziców, kalendarzem roku szkolnego.. Zapoznanie rodziców z procedurami maturalnymi, warunkami i formami dostosowań.

18.11.2021r. Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami
16.12.2021r. Spotkanie klasowe z wychowawcą Przedstawienie prognozy egzaminu maturalnego oraz informacja o wynikach egzaminu próbnego . Poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen za I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.
20.01.2022r. Podsumowanie wyników za I semestr. Konsultacje z nauczycielami.
31.03.2022r. Spotkanie klasowe poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania, prognoza egzaminu maturalnego oraz wyniki egzaminu próbnego. Podsumowanie pracy wychowawczej za rok szkolny 2021/2022.

Egzamin maturalny  przypomnienie procedur.

Konsultacje indywidualne nauczycieli wg. harmonogramu

Terminarz zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Termin Temat
16.09.2021r Wybór prezydium rady rodziców
21.09.2021r Przyjęcie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego, preliminarz wydatków i dochodów Rady Rodziców
16.12.2021r  Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
27.06.2022r Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022.

Wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2022/2023.

 

Pedagogizacja Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Termin Temat
02.09.2021r Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji szczepień uczniów
16.09.2021r Procedury maturalne – rodzice uczniów klas III.
Do ustalenia Szkolenie po rozpoznaniu potrzeb rodziców