Deklaracja dostępności

Deklaracji Dostępności

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.
Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://loswiebodzice.net.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2005

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.11.2014

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak przełącznika wysokiego kontrastu
  • brak regulacji wielkości czcionki (istnieje możliwość powiększenia strony w przeglądarce internetowej)
  • brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach graficznych strony
  • filmy nie posiadają napisów

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.02.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W celu poznania kombinacji skrótów klawiszowych oferowanych przez przeglądarkę internetową należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony internetowej szkoły lub z sekretariatem. Dane kontaktowe znajdują się w dziale Kontakt.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie danej strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach zlokalizowane jest w 2 budynkach na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9: budynek A – główny budynek szkoły, budynek B – pracownia chemiczna oraz sala gimnastyczna. Przy budynku A znajduje się parking dla pojazdów.

Do budynku A prowadzą 2 wejścia, do budynku B – jedno wejście do pracowni chemicznej i jedno wejście do sali gimnastycznej.

Budynki nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – do wejść prowadzą schody bez podjazdów, budynki nie posiadają wind. Budynek A posiada jedną toaletę przystosowaną dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach szkoły nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.