Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Internetowego Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach

Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Internetowego Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach graficznych strony
 • filmy nie posiadają napisów
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat LO Świebodzice.
 • E-mail: sekretariat@loswiebodzice.net
 • Telefon: 74 665 09 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach
 • Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 58-160 Świebodzice
 • E-mail: sekretariat@loswiebodzice.net
 • Telefon: 74 665 09 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach zlokalizowane jest w 2 budynkach na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9: budynek A – główny budynek szkoły, budynek B – pracownia chemiczna oraz sala gimnastyczna. Przy budynku A znajduje się parking dla pojazdów.

Do budynku A prowadzą 2 wejścia, do budynku B – jedno wejście do pracowni chemicznej i jedno wejście do sali gimnastycznej.

Budynki nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – do wejść prowadzą schody bez podjazdów, budynki nie posiadają wind. Budynek A posiada jedną toaletę przystosowaną dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach szkoły nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.