Informacje ogólne dla maturzystów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.
 2. Przy wejściu do szkoły i do sali, w której odbędzie się egzamin zdający obowiązkowo muszą przeprowadzić dezynfekcję rąk środkiem na bazie alkoholu, w wyznaczonym miejscu i pod nadzorem pracownika szkoły.
 3. Zdającym zabrania się wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Torebki, płaszcze, plecaki itp. można pozostawić spakowane w jednorazowe worki w wyznaczonych miejscach: w szatniach przy sali gimnastycznej, jeśli egzamin tam się odbywa lub w Sali nr 1 na parterze i w Sali 106, jeśli egzamin odbywa się w budynku głównym.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego. Szkoła nie zapewnia w/w przyborów. Uczniowie powinni zaopatrzyć się w kilka długopisów z czarnym wkładem.
 6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. W trakcie egzaminu butelka musi znajdować się na podłodze przy stoliku zdającego.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, najlepiej z odpowiednim filtrem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Szkoła nie zapewnia zdającym maseczek, rękawiczek!
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, maseczkami trójwarstwowymi a najlepiej maseczkami z filtrem (zgodnie z zaleceniami GIS). Nie wolno używać masek materiałowych, szalików, chust itp Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby sprawdzić poprawność kodowania lub odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. Mogą również używać rękawiczek jednorazowych.
 2. Uczniowie we wtorek dostaną kartki z kodami, po 1 szt.. Po zużyciu wszystkich pasków z jednej kartki dostaną kolejną kartkę. BARDZO WAŻNE!!!! MAJĄ JE OBOWIĄZKOWO PRZYNOSIĆ KARTKI Z KODAMI NA KOLEJNE EGZAMINY. NIE MOGĄ ICH ZGUBIĆ, WYRZUCIĆ ITP.
 3. W przypadku egzaminu z przedmiotu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. słownika, zdający zobowiązani są przed skorzystaniem z niego zdezynfekować ręce – płyn znajduje się
 4. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najwcześniej po 1 godzinie od rozpoczęcia egzaminu, najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 6. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej zdający niezwłocznie opuszczają teren szkoły. Zdający nie mogą gromadzić się pod salą egzaminacyjną lub w innych miejscach w budynku szkoły i na terenie wokół szkoły.
 7. W czasie trwania sesji egzaminacyjnej zdający mają obowiązek dbać o higienę i bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających na terenie szkoły, a szczególności zabrania się pozostawiania środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek, przyłbic itp.) oraz produktów żywnościowych.

Zasady wchodzenia na egzamin maturalny

 1. Egzaminy będą odbywać się w Sali gimnastycznej lub w budynku B na pierwszym piętrze lub w pomieszczeniach w budynku głównym. Uczniowie mają obowiązek zapoznać się z harmonogramem na stronie CKE, OKE lub na stronie szkoły.
 2. Jeżeli egzamin odbywa się w Sali gimnastycznej, to zdający oczekują przed wejściem do budynku Sali. Jeżeli egzamin odbywa się w budynku głównym, to zdający oczekują przed drugim wejściem (przy klubie Freedom), za wyjątkiem egzaminu z j. angielskiego, gdzie będzie podział zdających na dwa wejścia do budynku głównego.
 3. Osoby korzystające z komputera piszą egzaminy w Sali 208 i przychodzą do szkoły o godz. 820
 4. Na egzamin z j. polskiego poziom podstawowy w dniu 4.05 zdający przychodzą w następującej kolejności:
 5. 800 – klasa IIIa, sala gimnastyczna
 6. 810 – klasa IIIb, sala gimnastyczna
 7. 815 – klasa IIIc, sala gimnastyczna
 8. 825 – absolwenci z poprzednich lat, sala gimnastyczna
 9. 825 – absolwenci Liceum dla dorosłych i osoby skierowane, budynek B pierwsze piętro
 10. 820 – zdający, którzy piszą na komputerze, przed pierwszym wejściem do budynku głównego.
 11. Na egzamin z matematyki poziom podstawowy w dniu 5.05 zdający przychodzą w następującej kolejności:
 12. 800 – klasa IIIa, sala gimnastyczna
 13. 810 – klasa IIIb, sala gimnastyczna
 14. 815 – klasa IIIc, sala gimnastyczna
 15. 825 – absolwenci z poprzednich lat, sala gimnastyczna
 16. 825 – absolwenci Liceum dla dorosłych i osoby skierowane, budynek B pierwsze piętro
 17. Egzamin z j. angielskiego poziom podstawowy i poziom rozszerzony będzie odbywał się w budynku głównym. Zdający będą podzieleni na grupy i będą oczekiwać przed wskazanym wejściem do budynku głównego. Godzina przybycia, podział sal oraz nr wejścia zostaną przekazane zdającym na dzienniku elektronicznym i będą wywieszone na drzwiach budynku głównego najpóźniej w dniu 04.05.
 18. Na egzamin z języka polskiego poziom rozszerzony w dniu 10.05 zdający przychodzą o godz. 820 – sala gimnastyczna.
 19. Na egzamin z matematyki poziom rozszerzony w dniu 11.05 zdający przychodzą o godz. 820 – budynek B.
 20. Na egzamin z biologii poziom rozszerzony w dniu 12.05 zdający przychodzą o godz. 810 – Sala gimnastyczna.
 21. Na pozostałe egzaminy uczniowie przychodzą na 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu t.j. godz. 820 w sesji przedpołudniowej i 1320 w sesji popołudniowej.
 22. Egzaminy w Budynku B: WOS , Chemia, Historia, Fizyka
 23. Pozostałe egzaminy: Język rosyjski – sala 104, Język niemiecki – sala 102
 24. Zdający oczekując na wejście bezwzględnie zakrywają usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową, najlepiej z filtrem, zabrania się używania chust, szalików, masek materiałowych), ewentualnie używają rękawiczek, nie prowadzą rozmów,  zachowują bezpieczny odstęp (co najmniej 1,5 m) od innych zdających i od członków zespołu nadzorującego oraz od pozostałych pracowników szkoły. Ta sama reguła obowiązuje przy opuszczaniu Sali egzaminacyjnej, budynku i terenu szkoły.
 25. Przy wejściu do budynku zdający obowiązkowo dezynfekują ręce, udają się do wskazanej Sali, po drodze nie dotykając żadnych powierzchni czy sprzętu szkolnego.
 26. Przy wejściu do Sali egzaminacyjnej zdający potwierdzają swoją obecność podpisem na liście zdających, używając wyłącznie własnego długopisu.
 27. Zdający nie losują numerów stolików, zrobi to za zdającego członek zespołu nadzorującego. Osobom korzystającym z wydłużenia czasu pracy nie będzie losowany numer stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego wskaże zdającemu miejsce pracy.
 28. Po zajęciu miejsca w Sali egzaminacyjnej zdający go nie opuszczają, nie prowadzą rozmów z innymi zdającymi.
 29. Po zakończonym egzaminie zdający porządkuje miejsce pracy, zabiera własne pomoce (długopisy, linijkę, kalkulator), bezwzględnie zabiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki itp.). Wszelkie pozostawione rzeczy, będące własnością zdającego zostaną wyrzucone do śmieci.
 30. Wszelkie informacje, ewentualne zmiany będą umieszczane w wiadomościach na dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły.