Regulamin konkursu na hasło promujące Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach i patrona szkoły – Marię Konopnicką

Regulamin konkursu na hasło promujące Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach i patrona szkoły- Marię Konopnicką

 ORGANIZATOR

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest z okazji 180-tej rocznicy urodzin Marii Konopnickiej.
 2. Cele konkursu:

– promocja LO w Świebodzicach,

– dbałość o historię i promocję wybitnej pisarki- Marii Konopnickiej,

– rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów świebodzickiego liceum,

– kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury,

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów LO w Świebodzicach
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie hasła promującego LO w Świebodzicach i Marię Konopnicką na adres mailowy irena.horbaczewska@loswiebodzice.net Proszę umieścić również następujące dane:

– imię i nazwisko autora, klasa.

 1. Hasła nadesłane na konkurs będą wykorzystywane do publikacji, wystaw i materiałów promocyjnych LO w Świebodzicach.
 2. Hasło na powyższy konkurs należy wysłać na podany mail do 10maja2022r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 maja2022r., czyli w dniu urodzin Marii Konopnickiej, na stronie Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach

 ZASADY OCENIANIA I NAGRODY

 1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów wyłoni najlepszego autora hasła promującego LO i M. Konopnicką.
 2. Podczas oceny Komisja będzie brała pod uwagę:

–  zgodność hasła z tematyką,

–  oryginalność i kreatywność

 1. Dla zwycięzcy przewidziano nagrody ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świebodzicach.

DANE OSOBOWE

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i realizacje jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym na publikację imion i nazwisk uczestników na stronie internetowej Organizatora i w mediach. Administratorem zbioru danych osobowych jest LO w Świebodzicach, ul. M. Skłodowskiej- Curie 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 3. Informacji dotyczących Konkursu udziela Irena Horbaczewska:

e-mail: irena.horbaczewska@loswiebodzice.net