SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU

„ You can do it!”

  • Cel konkursu i organizatorzy

Organizatorami szkolnego konkursu języka angielskiego pod nazwą „You can do it!” są nauczyciele języka angielskiego w LO w Świebodzicach . Konkurs przeznaczony jest  dla uczniów wszystkich klas LO w Świebodzicach. Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie języka angielskiego wśród uczniów szkoły, a także docenienie językowych talentów uczniów świebodzickiego LO.

  • Forma konkursu i terminy związane z wykonaniem i oceną zadań konkursowych

Konkurs ma 4 części  i jego głównym celem jest wykonanie zadań konkursowych w języku angielskim. Zadania mają formę wypowiedzi pisemnych oraz ustnych dostarczonych w formie nagrań video. Terminy wykonania poszczególnych zadań to:

Zad. 1 – 5.01.2021

Zad.2 – 5.02.2021

Zad.3 – 5.03.2021

Zad.4 – 5.04.2021

Treść i kryteria oceny poszczególnych zadań są podane w części III regulaminu konkursu. Zadania muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą być kopią prac innych osób. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji prac konkursowych na stronie szkoły, a więc udział uczniów w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie prac do publikacji. Prace nieoryginalne zostaną wykluczone z konkursu przez komisję konkursową.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres: youcandoit.loswiebodzice@gmail.com, w tytule należy podać imię i nazwisko autora oraz nr zadania. Prace przesłane po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie.

Ogłoszenie wyników za poszczególne części konkursu nastąpi najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu przyjmowania prac konkursowych. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez szkolne kanały informacyjne tj dziennik Librus i stronę internetową szkoły.

Ogłoszenie laureatów całego konkursu nastąpi w ostatnim dniu szkoły uczniów klas 3 pod koniec kwietnia danego roku szkolnego.

  • Treść zadań konkursowych
  1. Zad. 1 – Napisz opowiadanie zaczynające się od słów: „If only I hadn`t listened to her!”. Długość pracy powinna mieścić się w granicach 250-350 słów.

Oceniane będą:

– treść wypowiedzi (wątek, postaci, przebieg wydarzeń, dialogi)

– bogactwo i poprawność użytych środków językowych

– spójność i logika

 

  1. Zad. 2 – przygotuj i nagraj wywiad ze znaną osobą (żyjącą lub nie), która się interesujesz i podziwiasz.

Oceniane będą :

– zawartość treściowa (sposób przedstawienia osoby, ilość i jakość informacji, jakie zostaną przekazane w toku wywiadu, dotyczących życia i osiągnięć tej osoby i jej znaczenia dla dziejów regionu/kraju/ludzkości)

– bogactwo i poprawność użytych środków językowych

– spójność i logika wypowiedzi

– wymowa i intonacja

– charakteryzacja

–długość nagrania video musi się mieścić w granicach 5-6 minut?

 

  1. Zad. 3 – przygotuj i nagraj odcinek bloga kulinarnego pt „A way to a man`s heart is through his stomach” (Przez żołądek do serca), w którym przedstawisz i zaprezentujesz jak wykonać danie, dzięki któremu można zyskać sympatię chłopaka/dziewczyny.

Oceniane będą:

– zawartość treściowa (informacje o składnikach, sposobie przygotowania dania i jego skuteczności w nawiązywaniu relacji)

– bogactwo i poprawność użytych środków językowych

– spójność wypowiedzi

– wymowa i intonacja

– długość nagrania video nie powinna przekraczać 5 minut

 

  1. Zad. 4 – przygotuj i nagraj tzw „motivational speech” pt „No pain, no gain” , w którym przekonasz słuchaczy, że podejmowanie wysiłku w życiu jest opłacalne.

Oceniane będą:

– zawartość treściowa wypowiedzi

– bogactwo i poprawność wypowiedzi,

– Spójność i logika

– wymowa i intonacja

– siła przekazu

– nagranie audio nie może przekraczać 5 minut

 

  • Komisja konkursowa, laureaci, nagrody

W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka angielskiego LO w Świebodzicach. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

W każdej części konkursu komisja konkursowa wyłoni laureatów i przyzna 3 nagrody konkursowe. Ponadto, uczniowie, którzy uzyskają tytuł laureata we wszystkich czterech częściach otrzymają nagrody specjalne.

Nagrody w poszczególnych częściach konkursu to słodkie upominki oraz dodatkowe punkty z aktywności z języka angielskiego. Nagrody specjalny to upominki rzeczowe.

  • Sprawy różne

Kwestie nie objęte tym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.